HC Sales Consultancy, h.o.d.n. HC Huis & Tuin / HC Bouw & Techniek. Willemstad, Curacao 01-01-2023 Versie 01.2023

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – De prijs

Artikel   7 – Nakoming en extra garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Betaling

Artikel 10 – Klachtenregeling

Artikel 11 – Geschillen

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft die door de ondernemer worden geleverd.

2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3. Dag : kalenderdag;

4. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

6. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten digitaal etaleert en persoonlijk aan de consumenten aanbied

7. Overeenkomst : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument, na persoonlijk contact, wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst zowel persoonlijk of digitaal gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor digitale communicatie.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer;                Henry Christiaans

Bedrijfsnaam                          HC Sales Consultancy (HC Huis & Tuin / Bouw & Techniek)

Vestigingsadres                     Kaya Bienestar 19 Willemstad, Curacao

Telefoonnummer                    +5999 662 1212.

Te bereiken van                      08 u tot 17u van maandag t/m zaterdag.

E-mail adres                           [email protected]

K.v.K. nr                                  162652

Crib nr                                     102640221

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en/of dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst na een persoonlijk bezoek verder elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een door de leverancier beschikbaar gestelde modellen van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het gaat hierbij niet om alle voorwaarden, maar de specifieke, afwijkende aanvaardings voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

4.Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal voor en/of tijdens de totstandkoming van de overeenkomst voor de  levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer en /of een actueel emailadres waar de consument met klachten terecht kan;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de prijs met inbegrip van alle transportkosten, invoerrechten en belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in transportkosten, het overheidsbeleid t.a.v. invoerrechten en OB-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Producten zijn voor normaal gebruik conform handleiding/gebruiksaanwijzingen

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra fabrieksgarantie wordt verstaan iedere verbintenis producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Extra fabrieksgarantie leidt niet tot extra verplichting van de ondernemer maar rechtstreeks bij de fabrikant.

Artikel 8 – Levering en uitvoering.

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke snelheid en zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument daarvoor schriftelijk aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het bestelde op Curacao is en door de douane ingeklaard en vrijgegeven afleveren.

4. Indien de bestelling/bezorging door wat voor omstandigheden dan ook vertraging ondervindt, of indien een bestelling/bezorging in deel leveringen wordt uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in geen geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft geen recht op eventuele schadevergoeding. Uitzondering op het voorgaande is: de situatie die in de 1ste volzin is genoemd. Het gevolg is van een toekenbare tekortkoming van de ondernemer, en de ondernemer deze tekortkoming niet hersteld nadat deze daartoe schriftelijk is gesteld en een termijn van tenminste 2 weken heeft gekregen om zijn verplichtingen alsnog volledig na te komen. In dat geval heeft de consument geen verdere rechten dan het op grond van de wet heeft.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan de ondernemer schriftelijk bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de overeenkomst en/of verzonden factuur.

2. Betaling van verschuldigde bedragen vindt plaats door bijschrijving daarvan op het daarvoor door de ondernemer opgegeven bankrekening.

3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nooit verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 75%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat het vooruit te betalen bedrag is bijgeschreven op de daarvoor door de ondernemer schriftelijk opgegeven bankrekening.

4. Ondernemer blijft eigenaar van het product tot het moment dat de consument het gehele aankoop bedrag heeft betaald incl. door de ondernemer op grond van de overeenkomst voor de consument te verrichten werkzaamheden en door de ondernemer het gehele aankoopbedrag en alle eventuele vorderingen die ontstaan doordat de consument tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen van de overeenkomst. (dit zijn de kosten vermeld onder Lid 7)

5. Consument en ondernemer komen overeen dat het gehele aankoop bedrag in het bezit van de ondernemer moet zijn alvorens het product aan consument wordt geleverd.

6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog restende een termijn verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

8. Indien de consument niet (tijdig) aan diens betalingsverplichtingen of enig andere verplichting uit de overeenkomst voldoet en levering daardoor niet op de door de ondernemer opgegeven moment kan plaatsvinden, dan komen alle kosten die daaruit voorvloeien voor rekening van de consument, dit zijn bijv. opslagkosten, transportkosten. De consument dient zich te realiseren dat deze kosten hoog kunnen oplopen. Aflevering vindt in dat geval pas plaats als ook deze kosten zijn voldaan.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Curacao s recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de rechter.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hulp nodig?